Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

  

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 Požární řád

Obecně závazná vyhláška č.2/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lom

Obecně závazná vyhláška č.4/2012 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška č.2/2016, o regulaci hlučných činností a výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města
Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se zrušuje OZV č.4/2010 o užívání plakátovacích ploch v majetku města
Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Obecně závazná vyhláška č.2/2020, kterou se stanoví systém komunitního kompostování na území města Lom

 

Pravidla            

 

Pravidla pro pronajímání nebytových prostor
Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty ve vlastnictví města Lom
Pravidla pro prodej nemovitostí
Zásady privatizace bytového fondu do vlastnictví právnických a fyzických osob
Pravidla pro užívání symbolů města Lomu
Pravidla, kterými se upravuje hospodaření s finanční hotovostí klienta pečovatelské služby a stanovení metodických postupů při poskytování jednotlivých služeb
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, ostatních podání a podnětů
 Podmínky pro pronájem a výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Lom

 

Řády

 

Organizační řád městského úřadu

Organizační struktura

Jednací řád komisí Rady města Lom
Jednací řád Rady města Lom
Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města Lom
Jednací řád Zastupitelstva města Lom

 

Nařízení

Nařízení obce č.1/2015 tržní řád, kterým se zakazuje pochůzkový a podomní prodej
Nařízení města Lomu č.1/2019,kterým se stanovují maximální ceny za služby hřbitovní poskytované v souvislosti  s pronájmem a užíváním hrobového místa 
 

Směrnice

Směrnice o zadávání veřejných zakázek