Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V LOMU

 

Komunální odpad se na území města třídí na tyto složky: papír, sklo, plasty a nápojové kartony, kovy, jedlé oleje a tuky, objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a směsný odpad. Směsný odpad je zbylý odpad po uvedeném vytřídění.

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterém se liší barevně a jsou označeny příslušnými nápisy.

Papír- barva modrá

Plasty a nápojové kartony- barva žlutá

Sklo – barva zelená

 

  • Sběr papíru

 

Do modrých nádob můžete odložit:

Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly

Prosím nevhazujte:

Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


 

  • Sběr skla

 

Do zelených nádob můžete odložit:

Lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo

Prosím nevhazujte:

Keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla¨


 

  • Sběr plastů a nápojových kartonů

 

Do žlutých nádob můžete odložit:

PET lahve od nápojů (prosím sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím nevhazujte:

Novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (chemikálie, motorové oleje, barvy, apod.)


 

  • Sběr kovů:

 

Kovy je možné uložit do zvláštní sběrné nádoby na sběrném dvoře.


 

  • Sběr jedlých olejů a tuků

 

Jedlé oleje a tuky je možné uložit do zvláštní nádoby na sběrném dvoře.


 

  • Sběr objemného odpadu

 

Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad, jedná se např. o starý nábytek, koberce, matrace apod. Objemný odpad je možné odložit do zvláštní sběrné nádoby na sběrném dvoře.


 

  • Ve městě je dále možné využít kontejnerů pro odložení nepotřebného textilu a červených kontejnerů pro odložení drobného elektrozařízení.

 

  • Odpady ze zahrady – posekaná tráva, listí, větvičky, plevel atd. je možné odvézt na komunitní kompostárnu Lom.

 

Děkujeme všem občanům, kteří svůj odpad řádně třídí.

 

Zpětný odběr PNEU

 

Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

 

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu.

Podnikatel nesmí ukládat odpady ze své výdělečné činnosti do nádob, které jsou určeny pro občany města.

 

Město Lom je oprávněno provádět kontroly, zda je dodržována výše uvedená povinnost vyplývající ze zákona o odpadech. Za porušení této povinnosti může být uložena pokuta.