Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

.

 

Motto:

„Pouze život, který žijeme pro ostatní, má smysl a proto se snažíme podat pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují.„

 

Vážení občané,

 

dovolujeme si touto cestou Vám předat informace o pečovatelské službě a nabídnout naši pomoc, formou poskytnutí pečovatelské služby, která je určena osobám s  pobytem na území města Lomu.

 

Popis realizace poskytování pečovatelské služby Lom

 

Město Lom zajišťuje pečovatelskou službu pro obyvatele města

 

Sídla pečovatelské služby:

 • Lom, nám. Republiky 13/5                                                                             telefon: 476 769 863, 476 769 864

 

 Zázemí pracovníků v sociálních službách

 • Lom, Československé armády 487/16                                       telefon: 704 070 842

 

 • Lom – Loučná, Novostavby 124                                                   telefon: 704 070 836

 

Cílová skupina:

Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se o:

 • seniory
 • osoby se zdravotním postižením

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 Let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Snahou poskytovatele pečovatelské služby je podpora při setrvání občanů v jejich domovech – přirozeném prostředí, kde jim bude zachován v co nejvyšší míře dosavadní způsob života a budou zachovány vazby na své blízké a příbuzné.

 

Pečovatelská služba se neposkytuje:

 • v případě naplnění kapacity
 • pokud osoba nespadá do cílové skupiny
 • pokud osoba žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje

 

Principy pečovatelské služby:

Pracovníci v sociálních službách poskytují pečovatelskou službu s respektem ke zdravotnímu postižení klienta s tím, že zachovávají a chrání důstojnost, čest a dobré jméno klienta. Musí zachovat nestrannost k rodinným vztahům a zejména respektují klientovy nároky a přání.

 

 

Základní činnosti pečovatelské služby:

V rámci pečovatelské služby se nabízí klientům na základě jejich požadavku – jejich svobodné volby (klient má možnost vybrat si z nabídky tu službu, kterou potřebuje) – a uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby tyto činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC

 

 1. pomoc při zajištění stravy –
  • dovoz nebo donáška jídla
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc při přípravě jídla a pití
  • podání jídla a pití

 

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti –
  • běžný úklid a údržba domácnosti
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácností, např. sezónní úklid nebo úklid po malování
  • běžné nákupy a pochůzky
  • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • praní, žehlení a popřípadě drobné opravy ložního prádla i osobního prádla
  • donáška vody
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím –
  • doprovod do škol, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

Místo a čas poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů města Lomu.

Časové intervaly poskytování:

Pondělí                               09:00 – 11:00 hod.

Úterý                                   09:00 – 11:00 hod.

Středa                                 09:00 – 11:00 hod.

Čtvrtek                                09:00 – 11:00 hod.

Pátek                                   09:00 – 11:00 hod.

Sobota                                 09:00 – 11:00 hod.

Neděle                                 09:00 – 11:00 hod.

 

V případě potřeby a po dohodě s klientem lze poskytnou pečovatelskou službu i v jiném časovém rozsahu max. v časovém rozmezí od 07:00 hod. do 19:00 hod.            

 

Úklid:

Úklid je zajišťován v domácnostech klientů vlastními pracovníky a provádí se na základě individuálního plánu, který je nastaven se sociálním pracovníkem v době uzavření smlouvy a v pravidelných časových intervalech revidován (interval 1x za ½ roku) dle potřeby a přání klienta je třeba změnu v nasmlouvaných úkonech provést i mimo tento interval.

 

Stravování:

Dle přání a výběru klienta je možné zajistit dovoz oběda. Doba rozvozu oběda je mezi 11.00 – 12,30 hodinou.

 

Praní prádla:

Praní prádla je zajištěno ve vlastních prostorách PPS v  Lomu, Československé armády čp. 487/16.

Příjem a výdej – klient má možnost prádlo donést i vyzvednou osobně, popř. lze zajistit svoz a odvoz prádla auty poskytovatele. 

Praní prádla může probíhat i v domácnosti klienta, když má v domácnosti automatickou pračku a chce úkon provést doma.

 

Postup při vyřizování požadavků pečovatelské služby:

Pečovatelská služba se poskytuje na základě žádosti občana v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Pokud má občan zájem o využití služeb pečovatelské služby, volí pro její realizaci tento postup:

o službu je možno požádat telefonicky, osobní návštěvou na příslušném odboru MěÚ, kancelář č. 15 – sociální pracovník, tel. 476 769 863. Ve výjimečných případech v případě nepřítomnosti sociálního pracovníka podají základní informace úřednice MěÚ, kancelář č. 14, tel. 476 769 864 nebo pracovníci v sociálních službách na tel. 704 070 842, 704 070 836. Poté zájemce navštíví sociální pracovník, který zjistí potřebnost, vyplní s ním záznam z jednání se zájemcem o službu – žádost o zavedení pečovatelské služby a stanoví individuální plán, který je v průběhu služby aktualizován pracovníky v sociálních službách. Na základě sepsání žádosti vyhotoví sociální pracovník smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby. Součástí smlouvy je v příloze č. 1 rozsah poskytování úkonů sociální služby a příloze č. 2 je sazebník výše úhrad na sjednané úkony pečovatelské služby, které stanovuje RM Lomu.  Smlouvu podepisuje statutární zástupce, tj. starosta města Lomu a zájemce o sociální službu popř. opatrovník zájemce. Podpisem smlouvy se teprve ze zájemce stává klient. Smlouva zaniká písemnou výpovědí klienta nebo poskytovatele popř. úmrtím klienta.

 

Materiální a technické zajištění pečovatelské služby

Provozní a technické zázemí má pečovatelská služba v místech, která slouží jako zázemí pracovníků pečovatelské služby, tj. Lom, Československé armády 487 (prádelna, sušárna, mandl, sklad, kancelář a denní místnost pro pracovnice v sociálních službách), Lom, Loučná, Novostavby 124 (denní místnost pro pracovnice v sociálních službách a sklad) administrativní úkony lze zajistit i na příslušném odboru MěÚ, tj. na adrese Lom, nám. Republiky 13/5. Domy jsou v majetku města. Dovoz stravy zajišťuje město prostřednictvím příspěvkové organizace Městské technické služby Lom (dále jen MTS), která doveze stravu do hlavního vchodu budovy.  Samotný roznos stravy do bytů klientů zajišťují pracovníci v sociálních službách. Dle výběru klienta je v některých případech dovoz zajištěn firmou, která doveze stravu do hlavního vchodu budovy a samotný roznos do bytů klientů je zajištěn pracovníky v sociálních službách. Toto se netýká dovozu stravy do soukromých objektů, tam klient již čeká před budovou.

 

Služba podpořena Ústeckým krajem

logo Ústecký kraj