Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných

Typ: ostatní
Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V návaznosti na to usnesením č. 215 ze dne 16. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila určité taxativní výjimky výslovně zmíněné v dotčeném usnesení1.

 

Výše uvedená usnesení byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020 Sb. a č. 85/2020 Sb. Stejnopisy příslušných částek Sbírky jsou dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, případně přímo na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38806, resp. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38811.

 

Oproti dosavadním krizovým opatřením neobsahuje nynější opatření výjimku pro zasedání orgánů veřejné moci, která se konají na základě zákona. Současně platí, že cílem mimořádného opatření je zachování akceschopnosti orgánů obce pro plnění úkolů krizového řízení.

 

Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce, Ministerstvo vnitra sděluje, že se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné.

 

Není-li tato podmínka splněna, pak zasedání nelze konat, a případně svolané zasedání je třeba zrušit. Zasedání se zruší obdobně jako se svolává, tedy zveřejněním informace na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně dalšími v místě dostupnými prostředky (obecní rozhlas, informace na budově, v níž se zasedání koná, apod.).

 

Upozorňujeme, že zasedání není nezbytné konat z důvodu zákonem stanovené tříměsíční frekvence podle § 92 odst. 1 zákona o obcích. Po dobu účinnosti krizového opatření tato lhůta z povahy věci neplyne.

 

Pokud se zasedání koná, musí obce z důvodu zabránění šíření onemocnění přijata vhodná organizačně-technická opatření pro jednání zastupitelstva. V krajním případě lze přistoupit i k vyloučení osob z jednací místnosti (nikoli však z účasti na zasedání). Nesmí však dojít k porušení zásady veřejnosti zasedání zastupitelstva (§ 93 odst. 3).

 

Je proto nutné zajistit, aby se každý mohl zasedání účastnit alespoň zprostředkovaně, tedy aby mohl v reálném čase sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjádřit na zasedání stanoviska k projednávaným věcem, pokud mu toto právo náleží [§ 16 odst. 2 písm. c)].

 

 

Zpracoval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Praha 16. 3. 2020

1 Současně došlo ke zrušení dosavadního opatření stanoveného usnesením vlády č. 199 ze dne 12. 3. 2020, jímž vláda zakázala s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.


Vytvořeno: 16. 3. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 14:41
Autor: Petra Baxová