Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Aktuální rozhodnutí Krizového štábu Unipetrolu

Typ: ostatní
je snížit o 60 procent rozsah plánované zarážky v litvínovském výrobním závodě

Aktuální rozhodnutí Krizového štábu Unipetrolu je snížit o 60 procent rozsah plánované zarážky v litvínovském výrobním závodě

 

Plně si uvědomujeme vážnost situace a aktuální hygienická rizika spojená s šířením nemoci COVID-19. Proto s ohledem na aktuální vývoj a po pečlivém vyhodnocení situace a diskuzi s odpovědnými orgány státní správy se Krizový štáb Unipetrolu rozhodl o redukci objemu prací o 60 procent během odstavení výroby v našem litvínovském výrobním závodě plánovaném na období 9. dubna až 10. června 2020. Toto opatření jsme předložili Ústřednímu krizovému štábu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

V rozsahu navržené varianty jsme schopni vyhovět stávajícím zákonným požadavkům a současně minimalizovat rizika spojená s možným šířením nákazy. Naší prioritou je zdraví našich zaměstnanců, pracovníků dodavatelských společností a obyvatel měst a obcí v okolí našeho závodu stejně jako zajištění dodávek strategických produktů, zejména pohonných hmot, na český trh.

 

Realizace zarážky v navrhovaném rozsahu nám umožní:

 • Zredukovat rozsah údržbářských prací o 60 procent z původně plánovaných přibližně 5 800 aktivit na aktuálních přibližně 2 300 aktivit.

 • Snížit počet pracovníků nezbytných pro realizaci zarážky o 55 procent, z původních 2 800 na 1 260 pracovníků.

 •  Snížit počet pracovníků jiných národností o 48 procent, z 1 090 na 570. Plánová skladba pracovníků je následující:

  • 270 Slovensko

  • 230 Polsko

  • 50 Srbsko - (tito pracovníci dlouhodobě pobývají na území České republiky)

  • 20 Německo + jednotlivci, specialisté, z Francie, Belgie a Nizozemí

 

Hlavními důvody pro realizaci zarážky v tomto rozsahu jsou:

 • Naplnění legislativních požadavků pro Vyhrazená plynová zařízení, Vyhrazená tlaková zařízení, Vyhrazená zařízení elektro – legislativní požadavky, bezpečnost provozu

 • Činnosti/opravy spojené se zajištěním integrity zařízení, tzn. se zajištěním bezpečného provozu zařízení – výměny potrubí a aparátů se zeslabením síly stěny anebo s degradací materiálu pod příslušnou mez

 • Revize a případné opravy bezpečnostních prvků všech výroben (zejména havarijní pochodně, pojistné ventily, systémy havarijního sjetí)

 • Vyčištění zaneseného zařízení – zajištění technologické bezpečnosti a funkčnosti (výměna tepla, zajištění proudění)

 • Opravy vnitřních vestaveb (částí) aparátů - zajištění technologické bezpečnosti a funkčnosti

 • Výměna katalyzátorů – zajištění technologické funkčnosti zařízení

 

Během realizace zarážky dojde k revizi klíčových výrobních celků nezbytných pro další provoz a výrobu produktů strategických pro Českou republiku:

 • Výrobna vodíku pro rafinérii a čpavek – výměna kriticky zeslabených potrubních větví, výměna podzemních rozvodů chladicí vody, dokončení revitalizace výrobny

 • Výrobna čpavek – výměna vnitřní tlakové vestavby reaktoru, výměna katalyzátoru

 • Destilace ropy – oprava destilační pece, výměna vlásenek pro zplynění ropy (bez realizace nelze provozovat rafinérii)

 • Polní hořák/havarijní pochodeň rafinérie – oprava tělesa polního hořáku pro spalování nadbytečných plynů

 • Výrobna polypropylen – výměna vysokotlakých chladičů propylenu

 

Výčet aktuálních opatření:

Jako jedno z klíčových opatření doporučujeme, aby byl po dobu zarážky přidělen Unipetrolu např. ze strany Ministerstva zdravotnictví odborník či tým odborníků, který by dozoroval, popř. i řídil opatření, která minimalizují rizika šíření viru během realizované zarážky, a to např. i možným zavedením testování zahraničních pracovníků na přítomnost SARS-CoV-2a.

 

Přijatá a plánovaná opatření k ochraně zdraví se soustředí na defragmentaci větších skupin osob (vstupní školení, vjezdy, kuřárny, zarážkové štáby, stravování, výdej pracovních povolení), zajištění zvýšené hygieny (zvýšení frekvence čištění jednotlivých prostor a zařízení) a zajištění dostatečného počtu ochranných pomůcek dýchacích cest:

 1. Zajištění vlastního vstupu/výstupu do/z areálu pro kontraktory a vozidla.

 2. Vstup kontraktorů bude korigován tak, aby nedošlo ke kumulaci osob.

 3. Bude prováděno měření teploty a v případě, že to bude již možné, budeme testovat kontraktory na přítomnost COVID-19.

 4. Kontraktoři s příznaky onemocnění nebudou vpuštěni do areálu.

 5. Kontraktoři budou rozděleni do zón – každá zóna bude označena a každý kontraktor bude mít stejné označení na kartičce.

 6. Pohyb osob mimo prováděné práce a mimo uvedené zóny bude zakázán.

 7. Bude zavedena zvýšená dezinfekce rukou na frekventovaných místech v Chemparku (brány, karetní a školicí centrum) včetně zvýšené desinfekce povrchů.

 8. Jednotlivá pracoviště budou vybavena sanitárními, stravovacími a odpočinkovými zařízeními.  

 9. Systém výdeje jídel bude nastaven tak, že dojde k oddělení obsluh a zákazníků.

 10. Bude zřízeno více výdejních míst pro minimalizaci shlukování velkého množství osob.

 11. Bude vydáváno pouze balené jídlo včetně časového rozpisu.

 12. Konzumace jídla na místě bude zakázána, konzumace proběhne v prostorech externích dodavatelů (mobilní buňky).

 13.  Prostory budou pravidelně dezinfikovány a vybaveny dezinfekčními prostředky a informačními materiály.

 14. Všichni účastníci musí být vybaveni prostředky k eliminaci šíření nákazy (roušky, respirátory, polomasky).

 15. Prostory budou pravidelně dozorovány. Sanitární zařízení budou podrobována zvýšenému režimu jejich dezinfekce a v maximální míře bude omezeno využívání různými subjekty.

 16. Rovněž bude omezen provoz kuřáren v uzavřených prostorech.

 17. Obecně bude nastaven celkový provoz spočívající v omezení shlukování velkého množství osob (koordinace prací, minimalizace pobytu externích dodavatelů v uzavřených prostorech zaměstnavatele, minimalizace kontaktu při předávání pracovních povolení, omezení činnosti štábů, skypové schůzky, telekonference, apod.).

 18. Další opatření spočívá v úpravě školení externích dodavatelů (omezení kapacity, používání roušek, respirátorů, dezinfekce prostor, navýšení termínů pro možnost školení zaměstnanců samostatných subjektů).

 

Závěrem mi dovolte, abych zopakoval a ještě jednou zdůraznil, že činíme všechny kroky k tomu, abychom v případě realizace zarážky byli připraveni chránit naše zaměstnance i pracovníky externích společností před nákazou a jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči obyvatelům přilehlých měst a obcí. Zároveň jako společnost vyrábějící strategické produkty, nezbytné pro plnohodnotné fungování České republiky, podnikáme veškeré kroky pro zajištění bezpečnosti a kontinuity výroby.

 

Tomáš Herink

člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výrobu


Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 14:46
Autor: Petra Baxová